جهانی سازی اسلامی (فرصت‌ها و چالش‌ها)
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسس آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : محسن شیخ شعاعی